Danh sách nhân sự trung tâm

09/07/2016 20:55:20 GMT+7

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

đào tạo, chức danh khoa học

Chuyên ngành

Chế độ

làm việc

Nơi công tác của người làm việc kiêm nhiệm

 (nếu có )

Nam

    Nữ

Chính thức

Kiêm nhiệm

1

Nguyễn Thị Yến

 

1977

Cử nhân

Chuyên ngành

Tiếng Anh

     X

 

 

2

Đậu Xuân Thoan

1960

 

Cử nhân khoa học

Đại học SP Toán

 

      X

Hưu trí,

tại TP.HCM

3

Lưu Trọng Đính

1971

 

Cử nhân

Tài chính kế toán

       X

 

 

4

Lê Thị Thanh Tuyết

 

1989

Cử nhân

SP KTCN

       X

 

 

5

Cao Thị Uyên Trang

 

1992

Cử nhân

SP Hóa học

       X

 

 

 

Thành Nhân Bách Khoa

Các tin khác