Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ hướng nghiệp Thành Nhân

Là đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ gạch không nung tự khoá sản xuất đất gạch đá đồi